Młodzież

Doradcy zawodowi PCPP-P w Ełku służą pomocą młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów, a także młodym osobom, które planują dalszą naukę na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych. Zapraszamy wszystkich młodych ludzi, którzy czują, że potrzebują wsparcia w określeniu, czy i gdzie chcieliby się dalej uczyć oraz jaką obrać ścieżkę zawodową, a także tych, którzy czują potrzebę ponownego przemyślenia lub zmiany dotychczasowych wyborów.

Proponujemy:

 • Diagnozę zawodoznawczą na terenie szkoły w ramach szkolnego punktu doradztwa zawodowego
 • Diagnozę zawodoznawczą na terenie PCPP-P w Ełku – na podstawie której doradca pomaga uczniowi w określeniu swojej ścieżki edukacyjnej np. dotyczącej wyboru odpowiedniej szkoły oraz ścieżki zawodowej, tzn. jak zaplanować swoją karierę, aby móc spełniać się w wymarzonym przez siebie zawodzie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Diagnoza obejmuje badanie testami oraz kwestionariuszami w zakresie określenia:

 • osobowości,
 • temperamentu,
 • zainteresowań,
 • uzdolnień,
 • umiejętności,
 • skłonności zawodowych,
 • przedsiębiorczości.

Dzięki indywidualnej diagnozie uczeń otrzymuje dużo informacji zwrotnych o sobie, dotyczących swoich mocnych i słabych stron, cech charakteru, swoich preferencji, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, wartości. Dostaje szeroki dostęp do informacji dotyczących dalszej drogi kształcenia, zostaje zapoznany z ofertą szkół oraz zawodów, co ułatwia mu podjecie decyzji zawodowej.

 • Warsztaty grupowe dla młodzieży na terenie PCPP-P w Ełku – wspierające w wyborze optymalnego kierunku kształcenia i ścieżki kariery zawodowej.
 • Porady indywidualne – spotkanie z doradcą zawodowym na terenie PCPP-P w Ełku lub na terenie szkoły.

Diagnozy i porady odbywają się na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Rodzice

PCPP-P w Ełku oferuje wsparcie Rodzicom nastolatków, uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą aktywnie towarzyszyć swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia oraz wyboru zawodu.

Proponujemy:

 • Porady indywidualne – na terenie PCPP-P w Ełku lub na terenie szkół w ramach Szkolnego Punktu Doradztwa Zawodowego.
 • Warsztaty i spotkania grupowe – na terenie PCPP-P w Ełku lub na terenie szkół.

W trakcie spotkań dzielimy się wiedzą i służymy doświadczeniem w zakresie tego, jak skutecznie wspierać nastolatka w dokonywaniu wyborów
edukacyjno – zawodowych.

Spotkania odbywają się na wniosek rodzica lub szkoły.

Doradcy

PCPP-P w Ełku oferuje wsparcie dla doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe w szkołach, wychowawców i wszystkich osób pracujących z młodymi ludźmi w placówkach szkolnych, które w swojej pracy wspierają ich w
podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.

Proponujemy doradcom i osobom pracującym z młodymi ludźmi:

 • Warsztaty służące inspiracji oraz doskonaleniu form i narzędzi pracy doradczej z
  młodzieżą zarówno w odniesieniu do pracy z grupami jak też z klientem indywidualnym
 • Konsultacje indywidualne i grupowe
 • Spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych na terenie PCPP-P w Ełku

W swojej pracy odwołujemy się do doświadczeń zebranych w trakcie wieloletniej praktyki, kursów, szkoleń, jak też do wiedzy zdobytej w indywidualnej praktyce doradczej.

Szkoły

Doradcy zawodowi PCPP-P w Ełku współpracują z placówkami szkolnymi w zakresie realizacji doradztwa zawodowego.

Udzielamy szkołom wsparcia w realizacji doradztwa zawodowego dla uczniów, oferując działania na poziomie systemowym – obejmujące nie tylko uczniów szkoły, ale również ich rodziców, nauczycieli i specjalistów szkolnych, którzy ze względu na swoją pozycję mogą najbardziej efektywnie pomagać młodzieży
w dokonywaniu trudnych wyborów ścieżek kształcenia oraz przyszłej pracy.

Stosownie do potrzeb danej szkoły, PCPP-P w Ełku przygotowuje indywidualne rozwiązania,w ramach których realizujemy:

 • diagnozy zawodoznawcze dla uczniów na terenie szkół w ramach Szkolnych Punktów Doradztwa Zawodowego
 • porady indywidualne dla uczniów i rodziców
 • konsultacje i warsztaty dla nauczycieli,
 • udział w spotkaniach z rodzicami uczniów
 • spotkania w ramach sieci wsparcia i samokształcenia doradców zawodowych na
  terenie PCPP-P w Ełku.

Wsparcie udzielane szkołom/placówkom w realizacji doradztwa zawodowego odbywa się
na pisemne zapotrzebowanie zgłoszone do PCPP-P w Ełku.

Opiniowanie w zakresie doradztwa zawodowego

Opiniowanie w sprawie:

 • przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • możliwości podjęcia praktycznej nauki zawodu przez ucznia, który nie ukończył 16 lat do 1 września roku szkolnego, w którym rozpocznie praktykę zawodową

Zasady realizacji:

 • na diagnozę zawodoznawczą/ poradę zgłasza ucznia rodzic lub opiekun prawny.
 • pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać się samodzielnie
 • w obu przypadkach zgłoszenie takie wiąże się z koniecznością wypełnienia wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej poradni (zakładka- pobierz) lub bezpośrednio w sekretariacie poradni.
 • terminy diagnoz/ porad wyznaczane są na podstawie kolejności złożonych wniosków.