Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.ppp.elk.edu.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:     06.11.2019 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:       strona aktualizowana na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zgodność została oceniona na 48,6 %) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Audyt zgodności wykazał między innymi następujące problemy:

 • na stronie internetowej została wyłączana widoczność ramki focusa, co stanowi barierę dostępu do strony
 • do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury
 • do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja
 • struktura nagłówkowa stron posiada błędy
 • są takie elementy formularza, które nie mają etykiety
 • na stronie są linki, które nie zawierają treści
 • w serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu
 • na stronie brakuje linków z przekierowaniem do głównej treści
 • przeładowanie serwisu nie jest anonsowane
 • w serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny
 • w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany, Występują błędy kodu HTML    i CSS
 • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają alternatywę w postaci tekstu.

Zastosowane rozwiązania:

 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR – http://www.onlineocr.net/ W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy   o kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku, ul. Kajki 8, 19-300 Ełk.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 18.12.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani: Ilona Przyborowska
 • e-mail: pcppp.pelk@gmail.com
 • telefon: 87 610 27 47 lub 87 610 27 57
 • tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje dotyczące procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Do budynku Powiatowego centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełk prowadzi wejście znajdujące od strony ul. Kajki 8. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dla osób niepełnosprawnych dostępne jest wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się przy wejściu głównym, w tym na wózkach inwalidzkich. Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowany jest parter. Na parterze znajduje się także toaleta dla interesantów, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wejście dla interesantów jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących, ale jest domofon, którym można przywołać pomoc.

W Powiatowym centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku  można skorzystać z pomocy specjalisty posługującego się brajlem.