Drogi Rodzicu!

Jeśli nie masz pewności, co do prawidłowego rozwoju swojego dziecka, zgłoś się do nas. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka daje szansę Twojemu Dziecku oraz nieocenione wsparcie dla rodzin, które mierzą się z tym trudnym wyzwaniem.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to bezpłatna, wielospecjalistyczna pomoc udzielana na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej w Ełku, mająca na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która jest wydawana przez Zespół Orzekający działający przy naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Liczba miejsc jest ograniczona.

W skład naszego zespołu wchodzą:

 • psycholog dziecięcy
 • fizjoterapeuta
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • neurologopeda
 • oligofrenopedagog
 • tyflopedagog
 • surdopedagog

W ramach specjalistycznych badań wykonujemy:

 • diagnozę funkcjonalną testem PEP-R – badanie profilu psychoedukacyjnego dziecka od 6 m-ca życia
 • diagnozę testem ADOS-2 – wczesna i szybka diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • diagnozę w kierunku niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej
 • diagnozę nieprawidłowości w zakresie przetwarzania słuchowego od 5 roku życia
 • diagnozę Integracji Sensorycznej
 • diagnozę fizjoterapeutyczną

W ramach programu wczesnego wspomagania realizujemy:

 • terapię psychologiczną
 • rehabilitację metodą NDT Bobath
 • fizjoterapię
 • terapię integracji sensorycznej
 • terapię neurologopedyczną
 • terapię pedagogiczną
 • indywidualną stymulację słuchu Johansen IAS
 • terapię widzenia
 • alternatywne metody komunikacji.

Zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku szkolnym 2020/2021

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

ODBIORCY

ILOŚĆ SPOTKAŃ

Terapia psychologiczna 

I i II semestr

Dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole

1 raz w tygodniu

Terapia Integracji sensorycznej z elementami  fizjoterapii

I i II semestr

Dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole

1 raz w tygodniu

Terapia pedagogiczna (oligofrenopedagogiczna)

I i II semestr

Dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole

1 raz w tygodniu

Terapia neurologopedyczna

I i II semestr

Dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole

1 raz w tygodniu

Ponadto:

 • Wspieramy rodziców w nawiązywaniu i utrwalaniu relacji z dzieckiem, rozwijaniu właściwych postaw rodzicielskich i tworzeniu warunków sprzyjających wzmacnianiu więzi emocjonalnej z dzieckiem
 • Wspomagamy w radzeniu sobie z zachowaniami trudnymi dzieci
 • Udzielamy informacji dotyczących niepełnosprawności dziecka oraz pomocy w budowaniu realistycznych oczekiwań w stosunku do możliwości rozwojowych dziecka
 • Przygotowujemy dziecko do korzystania z edukacji i innych form opieki oraz informujemy o możliwościach wyboru odpowiedniej placówki opiekuńczej, czy edukacyjnej
 • Udzielamy rodzicom wskazówek dotyczących prowadzenia ćwiczeń i organizowania zabaw stymulujących rozwój dziecka w środowisku rodzinnym
 • Służymy radą w odpowiedniej organizacji środowiska domowego, przystosowanego do specjalnych potrzeb dziecka, doborze sprzętu rehabilitacyjnego, zabawek edukacyjnych, pomocy dydaktycznych
 • Informujemy o możliwościach uzyskania pomocy medycznej, socjalnej, prawnej oraz pomocy ze strony organizacji pozarządowych.

Podjęte w odpowiednim czasie kompleksowe oddziaływania diagnostyczne, pedagogiczne, psychologiczne, rehabilitacyjne i medyczne mają na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny dziecka. Pozwalają one skutecznie kompensować występujące deficyty i dysfunkcje, łagodzić skutki choroby i zapobiegać pojawianiu się wtórnych zaburzeń rozwojowych.

Przebieg zajęć ustalany jest indywidualnie z Dzieckiem i jego Rodziną.