Formy realizacji – tematyka 

Termin realizacji

Grupa odbiorców

Terapia indywidualna – profilaktyka uzależnień, elementy treningu pewności siebie, praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz problemami w zaburzeniach emocjonalnych

Rok szkolny

Uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Terapia indywidualna -profilaktyka uzależnień, ochrona zdrowia psychicznego, wsparcie dziecka/ucznia z problemem samookaleczeń

Rok szkolny

Uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Terapia indywidualna – profilaktyka uzależnień, elementy treningu pewności siebie, wsparcie i praca z dzieckiem/uczniem z depresją oraz ogólnymi  trudnościami w funkcjonowaniu zdrowia psychicznego

Rok szkolny

Uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

„Alternator” zajęcia dla uczniów – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego, profilaktyka uzależnień od mediów (warsztaty)

Rok szkolny zgodnie
z zapotrzebowaniem

Uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Terapia indywidualna- profilaktyka uzależnień, wsparcie dziecka/ucznia z zaburzeniami odżywiania

Rok szkolny

Dzieci, uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Całoroczny event „W trosce o dobro dziecka – profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

Dni Świadomości Depresji

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

ODBIORCY

Grupa wsparcia dla Rodziców dzieci zagrożonych lub chorujących na depresję

Od listopada

Rodzice

Co to jest depresja? Jak dbać o zdrowie psychiczne? (warsztaty)

Listopad 

Uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Zrozumieć dziecko z depresją w szkole. Formy pomocy – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego (warsztat)

Listopad

Nauczyciele

Dyżur psychologa dla uczniów z depresją, podejrzeniem depresji

Listopad

Rodzice, Uczniowie

Jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego (warsztat)

Listopad

Rodzice

 Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży – stosowanie pozytywnego wsparcia ucznia (warsztat)

I semestr

Nauczyciele

Obchody Światowego Dnia Chorego Psychicznie

– zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagadnienia dotyczące osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi; szerzenie informacji o chorobach, ich możliwości leczenia oraz konsekwencjach społecznych chorych psychicznie

Dyżur psychologa dla uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu zdrowia psychicznego

Kwiecień

Rodzice, Uczniowie

Zrozumieć samobójcę – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego

Kwiecień

Nauczyciele

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

ODBIORCY

Konsultacje indywidualne, obserwacje, udział w radach pedagogicznych, zespołach wychowawczych na terenie przedszkoli i szkół, dotyczące zaspakajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/ uczniów z SPE

Rok szkolny
w zależności od potrzeb

Nauczyciele przedszkoli/szkół

Interwencje / porady / konsultacje w sytuacjach kryzysowych

Rok szkolny
w zależności od potrzeb

Nauczyciele

Porady/konsultacje z doradcami zawodowymi, nauczycielami  odpowiedzialnymi za realizację doradztwa zawodowego w szkołach. Wsparcie w zakresie programów realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa  Zawodowego.

Rok szkolny
w zależności od potrzeb

Nauczyciele / Pedagodzy / Doradcy zawodowi

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

ODBIORCY

Diagnozowanie przy udziale zespołu specjalistów, tj.: psychologa, pedagoga, neurologopedy, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty SI, fizjoterapeuty (wg zapotrzebowania) celem określenia poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia ze wskazaniem najmocniejszych sfer rozwoju oraz obszarów wymagających dalszego usprawniania.

Rok szkolny

Rodzice/nauczyciele