Ważne ogłoszenie w sprawie aktualizacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Przewodniczący Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ełku zwraca się z prośbą do Rodziców / Opiekunów Prawnych dzieci, którym wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a jego ważność kończy się w roku szkolnym 2023/2024 o składanie od 01 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wniosków o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej, celem wydania w/w dokumentu na kolejny etap edukacyjny.

Wiąże się to z koniecznością wydania orzeczeń przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025.

Niezłożenie Wniosku w w/w okresie będzie skutkować opóźnieniami.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem tel. 87 610 27 47, 87 610 27 57

Dokumentacja do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Rodzice dzieci/uczniów składający Wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku w sprawie badania psychologicznego, niezbędnego do uzupełnienia dokumentacji do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności proszeni są o wcześniejsze składanie wniosku przynajmniej na 6 miesięcy przed upływem ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Wcześniejsze złożenie Wniosku związane jest z terminem oczekiwania na diagnozę w Poradni.

Dyrektor PCPP-P w Ełku Bogumiła Gos

Rodzicu pamiętaj!

Zgłoszenia dziecka do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje rodzic/opiekun prawny. Aby skorzystać z pomocy Poradni nie potrzeba do tego skierowania od lekarza.
Rodzic/ prawny opiekun może zgłosić dziecko na diagnozę bez konsultacji z przedszkolem/szkołą bądź na ich wskazanie/sugestię.

Wychowawca, nauczyciel, pedagog, czy psycholog mogą Państwa poinformować o konieczności wykonania takiego badania. Jeśli otrzymacie Państwo taką informację oznacza to, że osoby pracujące z dzieckiem dostrzegają występowanie trudności, których diagnozę należy pogłębić.

Wizyty w Poradni są bezpłatne.

Spotkania Dyrektora PCPP-P w Ełku z interesantami

Spotkania Dyrektora PCPP-P w Ełku z interesantami odbywają się dwa razy w miesiącu (środa) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem terminu i godziny spotkania.

Informacja dla Rodziców i dzieci przybywających z Ukrainy

Шановні батьки та діти, що прибули з України

Oferta