Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Ełku

WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO - REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZY

PROGRAM

          Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ełku pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

        Rządowy program „Za życiem” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej obejmuje ogólnorozwojowym wsparciem dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Do szczegółowych zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego należy:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
 • wskazywanie innych placówek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach
  i specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych oraz monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzin.

W ramach programu „Za życiem” pomoc mogą uzyskać:

 • dzieci i ich rodziny mieszkające na terenie powiatu ełckiego od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia
 • rodziny z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • dzieci i młodzież posiadające odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W ramach programu „Za życiem” oferujemy:

 • Terapię psychologiczną
 • Terapię integracji sensorycznej
 • Fizjoterapię
 • Terapię ręki
 • Szkołę dla Rodziców
 • Spotkania psychoedukacyjne  dla Rodziców z wykorzystaniem metody Carole Sutton
 • Terapię logopedyczną
 • Terapię neurologopedyczną
 • Naukę alternatywnych metod komunikacji
 • Indywidualne Treningi Słuchowe Johansen IAS
 • Trening Umiejętności Społecznych