Metoda Instrumental Enrichment (IE- Basic) w naszej ofercie specjalistycznej pomocy terapeutycznej

Metoda Instrumental Enrichment (IE- Basic) w naszej ofercie specjalistycznej pomocy terapeutycznej

W roku szkolnym 2021/2022  pracownicy PCPP-P w Ełku otrzymali certyfikaty do pracy z młodszymi dziećmi
Metodą Instrumental Enrichment (IE- Basic), poszerzając ofertę specjalistycznej pomocy terapeutycznej w ramach
Wczesnego Wspomagania  Rozwoju Dziecka.

Metoda Instrumental Enrichment oznacza umysłowe wzbogacanie, wspieranie funkcji poznawczych angażowanych w proces uczenia się.
Jej autorem jest Reuven Feuerstein. W swoich założeniach bazuje on na dwóch kluczowych koncepcjach psychologicznych: stadialnym rozwoju Piageta oraz koncepcji Wygotskiego. Autor metody uważa, że funkcje poznawcze podlegają rozwojowi – nie są nabywane automatycznie wraz z wiekiem dziecka, ale rozwijają się poprzez systematyczne ćwiczenia i stymulację. Jest to metoda „upośrednionego uczenia się”, określana jako trening aktywności poznawczej dziecka realizowany we współpracy z osobą dorosłą, którego efektem jest samodzielne uczenie się. Zdaniem Reuvena Feuersteina, niewielu uczniów potrafi uczyć się samodzielnie, zdecydowana większość potrzebuje mediatora, który mógłby ich doprowadzić do uświadomienia sobie, jak myśleć i skutecznie rozwiązywać problemy. Mediacja rozumiana jest jako interakcja międzyosobowa, która rezygnuje z nagradzania za efekty, a koncentruje się na zdobywaniu przez dziecko kompetencji istotnych w procesie zmiany. Metoda Instrumental Enrichment ma szerokie zastosowanie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi (seniorami).

Adresatami Metody Instrumental Enrichment – BASIC są natomiast dzieci wieku młodszego z zakłóceniami w rozwoju psychoruchowym i poznawczym, objęte na terenie PCPP-P w Ełku wzmocnieniem terapeutycznym (m.in. dzieci zagrożone niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, FAS).

Program „Instrumental Enrichment Basic” (IE-Basic), ma na celu poprawę ogólnego funkcjonowania poznawczego w wielu obszarach (percepcja systematyczna, zdolności samoregulacji, słownictwo pojęciowe i  kompetencje językowe niezbędne do rozwiązywania problemów, planowanie, dekodowanie emocji i relacji społecznych) oraz przeniesienie poznanych zasad na obszary życia codziennego. Zajęcia tą metodą bazują na kartach pracy, które obejmują różne obszary kształtowania umiejętności oraz różne poziomy trudności.  Przebiegają według stałej struktury, co zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i pewną przewidywalność zdarzeń. Terapeuta nie stawia dziecka w trudnej sytuacji niewiedzy, ale zachęca go…
Istotna jest tutaj komunikacja, dominują pytania zadawane przez terapeutę, które rozwijają myślenie dziecka, zachęcają do refleksji nad działaniem i skupiają się na procesie wykonywanego zadania, a nie na jego efektach. Wartością metody jest opracowanie reguł (zasad) myślenia i ich poszukiwanie w sytuacjach dnia codziennego.

W praktyce określa się to mianem reguł mądrego człowieka.