Załącznik nr 5 do Procedury tworzenia
Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
w Powiatowym Centrum Pomocy
Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku

Zasady współpracy Zespołu WWRD z rodzicami dzieci objętych zajęciami WWRD
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku
 1. Zespół specjalistów powołanych zarządzeniem dyrektora do pracy z dzieckiem, realizuje zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 2. Zespół specjalistów opracowuje indywidualny program terapeutyczny, dla dziecka, który rodzic/opiekun prawny akceptuje poprzez złożenie podpisu.

 3. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustaloną ilością przyznanych dziecku godzin, a rodzice mają obowiązek przyprowadzać je na zajęcia zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 4. Rodzic/opiekun prawny wspólnie ze specjalistami ustala dogodne stałe terminy zajęć.

 5. Rodzic ma prawo zgłaszać swoje sugestie i preferencje, które mogą zostać uwzględnione w harmonogramie zajęć, jeśli będzie taka możliwość i zasadność.

 6. Wszelkie wątpliwości i pytania rodzic może kierować do koordynatora zespołu WWRD w czasie przeznaczonym na konsultacje – zgodnie
  z harmonogramem ustalonym na dany rok szkolny.

 7. Rodzic ma prawo korzystać z konsultacji osób bezpośrednio pracujących z dzieckiem.

 8. Specjalista ma obowiązek udzielać rodzicom informacji o postępach dziecka oraz przekazywać wskazówki i udzielać porad do pracy
  w domu.

 9. Rodzic ma obowiązek informować specjalistów o sytuacjach uniemożliwiających przybycie na zajęcia.

 10. Trzykrotne opuszczenie zajęć bez wcześniejszego usprawiedliwienia skutkuje wezwaniem rodzica na rozmowę z koordynatorem
  w celu przypomnienia o obowiązujących zasadach.

 11. Jeśli pomimo przypomnienia dziecko nadal opuszcza zajęcia bez podania wyraźnej przyczyny, dyrektor pisemnie zaprasza rodzica na kolejną rozmowę oraz informuje o możliwości zawieszenia uczestnictwa dziecka w zajęciach WWRD.

 12. Rodzic może korzystać z systematycznego wsparcia i porad na terenie poradni oraz uczestniczyć w zajęciach o charakterze grupy wsparcia.

 13. Na koniec roku szkolnego specjaliści dokonują analizy postępów dziecka oraz ustalają wnioski do pracy w następnym roku szkolnym, o czym informują rodziców ustnie. Zarówno ocena, jak i wnioski są zapisane w sprawozdaniu z rocznej pracy z dziećmi.

 14. Rodzic może wystąpić o udzielenie pisemnej informacji na temat wyników terapii. Stosowny wniosek składa w sekretariacie poradni.

 15. Zespół WWRD może proponować rodzicom wykonanie badań specjalistycznych lub kontrolnych w celu pogłębienia diagnozy dziecka oraz podnoszenia efektywności oddziaływań terapeutycznych.