Ełk, dnia 16.03.2020 r.

DECYZJA NR 1/2020

Na podstawie art. 68.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz §18 pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408, z 2011 r. Nr 161, poz. 968 oraz z 2018 r. poz. 2140),

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku w porozumieniu z organem prowadzącym tj. Powiatem Ełckim zawiesza zajęcia w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Ełku w dniach 17.03.2020 r. – 25.03.2020r.

Pracownicy będą udzielać porad online oraz telefonicznie wg. harmonogramu.